W czerwcu na działalność fundacji potrzebujemy 10000 zł. Do tej pory zebraliśmy:
0,0% / 0,00 zł
WSPIERAM!
WSPARCIE
MENU

Partytura czyli STATUT

Partytura dla zespołu to szczegółowe wytyczne, jak należy zagrać koncert. Dla nas taką partyturą jest prezentowany poniżej statut, według którego działamy!

pobierz Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 • Fundacja Artystyczna Cantito zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 • Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
 • Fundacja została ustanowiona przez Monikę Jadwigę Flagę zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza - Agnieszkę Bochenek-Perek w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Kazimierza Pułaskiego nr 14, w dniu 29.05.2012.

§ 2

 • Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 • Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 • Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 • Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
 • Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z jej celami

§ 3

 • Fundacja posiada osobowość prawną.
 • Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 • Nadrzędnym celem jest rewalidacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez sztukę oraz działalność artystyczną, a zwłaszcza muzyczną.
 • Celem Fundacji jest działalność kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych muzycznie.
 • Cele dodatkowe:
  • pomoc osobom niepełnosprawnym,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • działalność charytatywna.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresię:

 • Organizację i wspieranie imprez kulturalnych w szczególności koncertów charytatywnych i płatnych w kraju i za granicą.
 • Organizację i wspieranie Festiwali i przeglądów muzycznych.
 • Organizację warsztatów, szkoleń i kursów muzycznych.
 • Zakup wyżywienia, usług noclegowych i transportowych
 • Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 • Inną działalność mogącą służyć realizacji celów Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • Organizację i wspieranie imprez kulturalnych w szczególności koncertów charytatywnych i płatnych w kraju i za granicą.
 • Organizację i wspieranie Festiwali i przeglądów muzycznych.
 • Organizację warsztatów, szkoleń i kursów muzycznych.
 • Zakup instrumentów muzycznych, okablowania, sprzętu akustycznego, sprzętu oświetleniowego, sprzętu AV, sprzętu rejestrującego, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz akcesoriów służących do prawidłowego funkcjonowania ww.
 • Zakup strojów.
 • Zakup wyżywienia, usług noclegowych i transportowych.
 • Regularne spotkania rozwijające umiejętności i zdolności muzyczne.
 • Wspieranie uczestnictwa podopiecznych fundacji w festiwalach, konkursach, przeglądach itp.
 • Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą.
 • Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, w tym wydawanie płyt.
 • Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
 • W zakresie działalności charytatywnej poprzez:
  • pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie kwest pieniężnych,
  • organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
  • pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
  • Promocję i organizację wolontariatu.
 • Współpracę z innymi organizacjami, a także z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oraz służbami publicznymi w zakresie obejmującym realizację celów statutowych Fundacji.
 • Inną działalność mogącą służyć realizacji celów Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

 • Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji osób prawnych,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku fundacji,
  • odsetek bankowych,
  • sprzedaży gadżetów oraz innych artykułów, a także przedmiotów podarowanych przez darczyńców, których całkowity dochód przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji,
  • środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (w tym środków funduszy strukturalnych i z programów wspólnotowych),
  • z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  • innych dochodów własnych fundacji.
 • Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową oraz na koszty działalności samej Fundacji.
 • Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 • W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.
 • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 11

Zabronione jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • Nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:

 • Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 13

 • Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 • Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
 • Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 • Rada Fundacji składa się z minimum 3 członków i jest wybierana na dwuletnią kadencję.
 • Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 • Członkiem rady można być przez więcej niż jedną kadencję.
 • Fundator może wejść w skład rady i pełnić każdą funkcję.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób odwołany.
 • Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady. (Przewodniczący Rady składa wystąpienie na ręce pozostałych członków rady),
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • śmierci członka.
 • Członkowie rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.
 • Członkowie rady nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
 • Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
 • Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 15

 • Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 • Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 • Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 • Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądĽ na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 • Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie póĽniej niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 • Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 • Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 • Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd

§ 17

 • Zarząd Fundacji składa się z minimum 3 osób, w tym Prezesa, wiceprezesa i sekretarza, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 • Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 • Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 • Fundator może zasiadać w zarządzie i pełnić każdą funkcję.
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu,
  • nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu,
  • istotnego naruszenia postanowień Statutu,
 • Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 • Członek zarządu może zostać odwołany przez prezesa.
 • Kadencja nowo wybranego członka Zarządu upływa razem z kadencją pozostałych członków Zarządu.
 • Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

 • Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Do kompetencji Zarządu należy:
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sporządzanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, w tym także zarządu,
  • wyodrębnianie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego,
  • dokonywanie zmian w statucie,
  • podejmowanie decyzji o likwidacji fundacji,

§ 19

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 • Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 • O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 • Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 • Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swych funkcji, na podstawie umowy o pracę.

Sposób reprezentacji

§ 20

 • Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa prezes.
 • W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje zarząd, bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 22

 • Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 • Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 • W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

 • Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 • Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 • O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 • ¦rodki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 30.05.2012
Statut został poprawiony dnia 08.09.2015

Podpisano: /MONIKA FLAGA/